Loader
Algemene Voorwaarden - PleePlay
16898
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16898,theme-bridge,bridge-core-3.1.3,woocommerce-no-js,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-3,qode-theme-ver-30.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.3,vc_responsive

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Werkingssfeer

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Pleeplay B.V., hierna te noemen: gebruiker en een koper waarop gebruiker deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van gebruiker en de directie.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mogen worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht moet worden genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient deze uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ en ‘grammaticale uitleg’ van deze algemene voorwaarden.
7. Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2: Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1. Gebruiker: Pleeplay B.V. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle locaties waarmee gebruiker samenwerkt.
2. Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van bedrijf of beroep, waaraan gebruiker zaken verkoopt of levert, alsmede waaraan gebruiker in voorkomend geval ook diensten verleend.
3. Locatiehouder: de locatie van degene waar een urinoir met HD ledscherm of een Pleeplay spiegel met HD ledscherm hangt waar adverteerders hun reclame kunnen laten exploiteren door Pleeplay.
4. Opdracht: overeenkomst waarin de te leveren prestatie en voorwaarden waaronder deze wordt geleverd staan beschreven en waaraan gebruiker en wederpartij zich wederzijds verplichten. Zowel de algemene voorwaarden als aanvullende overeenkomst maken deel uit van de opdracht.
5. Opdrachtgever: degene met wie gebruiker een overeenkomst aangaat.
6. Overeenkomst: overeenkomst tussen gebruiker en koper.
7. Product: een watervrij urinoir met HD ledscherm en spiegels van het merk Pleeplay met HD ledscherm. Aanverwante activiteiten zijn het leveren van een HD ledscherm aan opdrachtgevers die al een watervrij urinoir in het bezit hebben, maar nog niet de beschikking hebben over een scherm, het verzorgen van reclamefilmpjes en het verbouwen van sanitaire ruimtes. Het urinoir bevat een active trap – een biologisch afbreekbaar blokje – dat ervoor zorgt dat de urine wordt afgevoerd zonder het gebruik van water en wat naar gelang het gebruik vervangen zal moeten worden. Het display op de bovenkant van het urinoir toont beelden van de adverteerders.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

 

1. Ieder door gebruiker gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
2. De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
3. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte informatie, waarbij gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.
4. De overeenkomst tussen gebruiker en koper komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:
a) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door gebruiker gedaan aanbod door koper uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
b) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop gebruiker de aan koper toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
c) hetzij, op het moment waarop gebruiker op verzoek van koper met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.
Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is tot stand gekomen.

 

Artikel 4: Levering

 

1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
2. Koper is verplicht alle zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
4. Gebruiker brengt bij iedere gedane bestelling door koper verzend- of transportkosten in rekening. De hoogte van deze verzend- of transportkosten zullen per separate overeenkomst vermeld worden.
5. Het risico van de zaken gaat op koper over op het tijdstip waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Artikel 5: Prijs en kosten

 

1. De prijs is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
2. Gebruiker is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
3. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen, inclusief de verschillende tarieven tussen Nederland en overige landen.

 

Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijnen en wijziging overeenkomst

 

1. De overeenkomst tussen gebruiker en koper wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Een aanvullende overeenkomst is dan eveneens van toepassing.
2. Gebruiker heeft het recht om altijd gebruik te maken van het scherm voor advertentiemogelijkheden, tenzij anders is overeengekomen.
3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander gebeurt op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan gebruiker de
uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk gegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen gebruiker bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering gegeven prijs en voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van gebruiker op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
11. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens gebruiker gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
12. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast tarief overeenkomt, dan is gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit vaste tarief zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 7: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig, of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om de zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dan ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij gebruiker anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadeloosstelling of schadevergoeding. De vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 8: Overmacht

 

1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 9: Betaling en incassokosten

 

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien dagen na afname urinoir, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. Bij brandingscampagnes om te adverteren, hanteert gebruiker een betaling voor de start van de campagne, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betalingen geschieden op grond van de voorwaarden van de gebruiker. Bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien dagen door een opdrachtgever komen eventuele kortingen en gemaakte afspraken ingeroepen door gebruiker te vervallen. Opdrachtgever kan zich dus niet meer beroepen op eventuele kortingen en gemaakte afspraken.
2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. Gebruiker heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Indien de opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de (huidige) Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten allemaal voor een vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 10: Onderzoek en verjaringstermijnen

 

1. De opdrachtgever is gehouden onmiddellijk de uitgevoerde werkzaamheden te onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de werkzaamheden overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. De opdrachtgever dient gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en indien nodig te herstellen.
2. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens gebruiker en de door gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst, één jaar.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 

1. Indien sprake mocht zijn van aansprakelijkheid aan de zijde van gebruiker, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld en een eventuele aanvullende overeenkomst.
2. Gebruiker is in elk geval niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien aansprakelijkheid aan de zijde van gebruiker wordt bewezen voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen waarvoor aansprakelijkheidsverzekering van gebruiker dekking biedt, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze algemene voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan deze overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade voor bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 12: Vrijwaring

 

1. De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan de gebruiker toerekenbaar is. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden gebruiker zowel buiten rechte als in rechte bij te staan en overijld al het geen te doen dat van hem nodig is om gebruiker te bevrijden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 13: Intellectuele eigendom (het product)

 

1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft hiertoe een product ontwikkeld zoals genoemd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden. Gebruiker staat derden dus niet toe dit product te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van gebruiker. Gebruiker heeft verder het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14: De locatiehouder

 

1. De locatiehouder mag in beginsel geen uitzendtijd aan andere mediabedrijven verhuren op de schermen van gebruiker, tenzij hier bij de aankoop of aanschaf van de schermen schriftelijke afspraken met gebruiker over zijn gemaakt. Deze afspraken moeten per separate overeenkomst geschieden.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen in eerste instantie bij een geschil hun uiterste best doen om het geschil onderling te beslechten. Mochten partijen er dan niet uitkomen, dan volgt een beroep op de rechter.

 

Artikel 16: Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Pleeplay
×

Klikt u op Klantenservice om een WhatsApp chat te starten.

Bij drukte kunnen wij niet altijd direct reageren, wij nemen dan z.s.m contact op.

×